Prop de 34.000 estudiants decideixen a partir d'aquest dimarts el seu futur universitari amb els exàmens de selectivitat

27.878 alumnes de segon de batxillerat es presenten a les PAU, 2.738 de cicles formatius de grau superior s'examinaran en la fase específica i 3.279 són de matrícula lliure.
33.895 estudiants comencen aquest dimarts al matí les proves de selectivitat que tindran lloc, en horari de matí i tarda, fins al dijous. L'any passat se'n van matricular 32.087. Del total d'alumnes matriculats aquest any, 27.878 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat, 3.279 són estudiants de matrícula lliure -procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica- i 2.738 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior, que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Les proves d'accés a la universitat (PAU) es divideixen en dues fases: la general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i l'específica, voluntària per a tots els perfils d'estudiants i que serveix per apujar nota. En la fase general els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir vinculada a les matèries comunes d'opció. En concret, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, sempre i quan la qualificació d'aquesta fase general sigui com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió, que pot arribar fins als 14 punts.

Com l'any passat, l'assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar.

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.

Novetats

Com a novetat, aquest any la matèria d'Història de la Filosofia s'examinarà a la fase específica a les PAU 2018 i serà ponderable per a l'accés a graus universitaris de les branques d'Arts i humanitats, i de Ciències socials i jurídiques.

Pel que fa a les ponderacions, per a aquelles persones que vulguin cursar graus d'Arquitectura s'han introduït canvis. En aquest sentit, les matèries de Fonaments de les Arts, Història de l'Art, Disseny i Dibuix artístic tindran una ponderació de 0,2; Cultura Audiovisual i Geografia de 0,1, i ja no hi ponderen les matèries de Biologia, Electrotècnia i Química.

Una altra novetat té a veure amb la reserva de places a tots els graus universitaris per a estudiants del col·lectiu gitano. Com a mínim es reservarà una plaça a cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors. Les persones del col·lectiu interessades han de disposar del certificat conforme poden optar a la plaça del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Com l'any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s'examinaran en tribunals específics amb un horari adaptat, de manera que disposaran de dues hores per fer cada examen. Aquest canvi afecta tant l'alumnat dislèctic (tribunal TOE on s'apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l'alumnat diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge como ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 899 alumnes.

Aquest any hi haurà 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 19 poblacions: Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juny per Internet. Tots aquells que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat.

La PAP per als graus d'Educació

La Prova d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Així, els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que volen cursar estudis d'educació infantil o primària hauran de fer aquesta prova específica després de les PAU.

Els 3.401 estudiants matriculats a la PAP (l'any passat en van ser 2.892) s'examinaran el dissabte 16 de juny, en horari de matí, en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida.

L'examen de Competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d'exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini del sistema lingüístic. L'examen de Competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes.

La PAP es considera superada amb la qualificació d''Apte', que s'obté quan la mitjana aritmètica d'ambdós exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida. La qualificació de la PAP (Apte/No Apte) també es coneixerà a partir del dia 27 juny.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar